Remove this ad

Lead

Feb 23 07 5:23 AM

Tags : :


ประกาศโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2550

...............................................................

ด้วยโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกมัธยมศึกษา ได้ทำการรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ซึ่งได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จำนวน 22 คน

2. กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 12 คน

3. กลุ่มนักเรียนที่ทดสอบพื้นฐาน จำนวน 146 คน

ผลการดำเนินการในกลุ่มที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา มี

นักเรียนเข้าสอบจำนวน 283 คน สอบผ่านเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนสามารถรับได้จำนวน 160 คน ตามประกาศแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามประกาศ ทำการมอบตัวและ

ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆในภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 (วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ รับมอบตัวเวลา 08.00 น.-12.00 น.) วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2550 รับมอบตัวในเวลาราชการ

(08.00 น. – 16.00 น.) หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับที่สำรองรายงานตัวแทนตามลำดับประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550ลงชื่อ

(บาทหลวงสำรอง คำศรี)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ที่
ห้องสอบที่
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม


1
1
1
เด็กหญิงอุษา สีนวล
พระกุมารมหาสารคาม

2
1
3
เด็กชายธีร์ธวัช ดีมาก
อนุบาลร้อยเอ็ด

3
1
4
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณศรี
อนุบาลร้อยเอ็ด

4
1
5
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองวันดี
อนุบาลร้อยเอ็ด

5
1
8
เด็กชายวุฒิชัย บุตรจินดา
พระกุมารร้อยเอ็ด

6
1
9
เด็กชายคิรากร ไชยมหา
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

7
1
10
เด็กหญิงพงศ์สุภา พันทะรี
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

8
1
11
เด็กหญิงเนตรนภา ปวงสุข
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

9
1
12
เด็กหญิงศิริพันธ์ มูลมณี
พระกุมารร้อยเอ็ด

10
1
13
เด็กชายบุญญฤทธิ์ วรกาญจนบุญ
พระกุมารร้อยเอ็ด

11
1
14
เด็กชายพงศธร เอกบุตร
พระกุมารร้อยเอ็ด

12
1
15
เด็กหญิงธนพร คำสุวรรณ
พระกุมารร้อยเอ็ด

13
1
16
เด็กหญิงสุทธิพร ศาลาจันทร์
พระกุมารร้อยเอ็ด

14
1
17
เด็กหญิงกมลพรรณ รัฐถาวร
พระกุมารร้อยเอ็ด

15
1
18
เด็กหญิงกมลภัทร รัตนจันทร์
อนุบาลร้อยเอ็ด

16
1
19
เด็กชายพงษ์พิรักษ์ ไชยประเสริฐ
พระกุมารร้อยเอ็ด

17
1
21
เด็กหญิงจิตติ สุโพธิ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

18
1
24
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขเกษม
พระกุมารร้อยเอ็ด

19
1
25
เด็กหญิงวิภาวดี ฉัตรอุทัย
พระกุมารร้อยเอ็ด

20
1
26
เด็กหญิงสิริกาญจน์ สำแดงเดช
พระกุมารร้อยเอ็ด

21
1
27
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แข้คำ
พระกุมารร้อยเอ็ด

22
1
32
เด็กหญิงพรนิชา น่าบัณฑิต
พระกุมารร้อยเอ็ด

23
1
33
เด็กชายณภัทร นรชาญ
พระกุมารร้อยเอ็ด

24
1
35
เด็กชายนฤดล ภาคเจริญ
พระกุมารร้อยเอ็ด

25
1
37
เด็กหญิงทศนวรรณ ประภาศร
พระกุมารร้อยเอ็ด

26
2
1
เด็กชายวงศกร ตั้งสุวรรณโสภิณ
พระกุมารร้อยเอ็ด

27
2
2
เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขเพสน์
พระกุมารร้อยเอ็ด

28
2
3
เด็กหญิงสุธาสินี ประสพดี
พระกุมารร้อยเอ็ด

29
2
6
เด็กหญิงปรียาพร สุวรรณไตร
พระกุมารร้อยเอ็ด

30
2
10
เด็กชายชิษณุวิชญ์ ธนะวัลย์จินดา
พระกุมารร้อยเอ็ด

31
2
11
เด็กหญิงธนพร รัตนวิไลวรรณ
พระกุมารร้อยเอ็ด

32
2
13
เด็กหญิงพัชริดา สุขอาษา
พระกุมารร้อยเอ็ด

33
2
16
เด็กชายปิติณัฐ พื้นแสน
พระกุมารร้อยเอ็ด

34
2
18
เด็กหญิงลินจง แสนอุ่น
พระกุมารร้อยเอ็ด

35
2
19
เด็กหญิงจุฑามาศ คู่กระสังข์
พระกุมารร้อยเอ็ด

36
2
20
เด็กหญิงนวรัตน์ วงศ์คำจันทร์
พระกุมารร้อยเอ็ด

37
2
21
เด็กชายวุฒินันท์ พลเดช
พระกุมารร้อยเอ็ด

38
2
24
เด็กหญิงณัฐฐิรา ทรัพย์พานแก้ว
พระกุมารร้อยเอ็ด

39
2
25
เด็กหญิงธีราวัลย์ เคนโยธา
พระกุมารร้อยเอ็ด

40
2
26
เด็กหญิงภูชิตา ฑีฆายุพันธุ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

41
2
27
เด็กชายวริศ จันทะสิงห์
พระกุมารร้อยเอ็ด

42
2
28
เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งวิสัย
พระกุมารร้อยเอ็ด

43
2
32
เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ อ้วนวงศ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

44
2
33
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เชิดชู
พระกุมารร้อยเอ็ด

45
2
34
เด็กชายทรัพย์สถิต ทองดี
พระกุมารร้อยเอ็ด

46
2
36
เด็กชายธนัช วิสูตรานุกูล
พระกุมารร้อยเอ็ด

47
2
38
เด็กชายจิรวัฒน์ บรรจง
พระกุมารร้อยเอ็ด

48
2
39
เด็กชายภาณุพงศ์ เสนารัตน์
พระกุมารร้อยเอ็ด

49
2
40
เด็กหญิงพิชญาวดี ทีคา
พระกุมารร้อยเอ็ด

50
3
4
เด็กชายศุภกฤต ศิริเจริญกิจ
พระกุมารร้อยเอ็ด

51
3
5
เด็กชายเอวิส มาสีปา
พระกุมารร้อยเอ็ด

52
3
6
เด็กหญิงเด่นนภาพร ศรีบริบูรณ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

53
3
7
เด็กชายสุทธิชัย การิสุข
พระกุมารร้อยเอ็ด

54
3
8
เด็กชายวิษณุพงษ์ แสนสุข
พระกุมารร้อยเอ็ด

55
3
9
เด็กชายพริษฐ์ พลเยี่ยม
พระกุมารร้อยเอ็ด

56
3
10
เด็กชายศิริวุฒิ งามศิริพัฒนกุล
พระกุมารร้อยเอ็ด

57
3
11
เด็กชายวัชระ เชิดโคกศรี
พระกุมารร้อยเอ็ด

58
3
15
เด็กหญิงเจสซิก้า เบ็คเคอร์
พระกุมารร้อยเอ็ด

59
3
17
เด็กชายศุภรัตน์ บุญคุ้ม
พระกุมารร้อยเอ็ด

60
3
21
เด็กชายอาทิตย์สุนทร นิลภา
พระกุมารร้อยเอ็ด

61
3
27
เด็กชายเก่ง จันทรังษี
พระกุมารร้อยเอ็ด

62
3
30
เด็กหญิงกฤษณี มูลละ
พระกุมารร้อยเอ็ด

63
3
31
เด็กหญิงทิพาวรรณ คำปลิว
บ้านโพนโพธิ์หว้างาม

64
3
36
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ วิเลศ
พระกุมารร้อยเอ็ด

65
3
38
เด็กหญิงดวงกมล ไกรแก้ว
พระกุมารร้อยเอ็ด

66
3
39
เด็กชายจุลดิศ ปรีชา
พระกุมารร้อยเอ็ด

67
3
40
เด็กชายณัฐยศ รอบรู้ดี
เมืองร้อยเอ็ด

68
4
1
เด็กชายวิทวัส เหลาสา
พระกุมารศึกษา

69
4
2
เด็กหญิงนาเรศ อ่อนรัตน์
เยาวเรศศึกษา

70
4
3
เด็กหญิงมณเทียร ศรีสนาม
พระกุมารร้อยเอ็ด

71
4
4
เด็กหญิงพุทธิดา มืดทัพไทย
พระกุมารร้อยเอ็ด

72
4
5
เด็กหญิงเบญจภัทร เย็นเพชร
พระกุมารร้อยเอ็ด

73
4
6
เด็กหญิงพุทธิดา กออำไพ
พระกุมารร้อยเอ็ด

74
4
10
เด็กหญิงเรวดี ภูสังข์
พระกุมารร้อยเอ็ด

75
4
11
เด็กหญิงเกวลี ศรีภักดี
พระกุมารร้อยเอ็ด

76
4
12
เด็กหญิงเจนจิรา ทองใหญ่
พระกุมารร้อยเอ็ด

77
4
13
เด็กหญิงสุจิตรา บัวเลิง
พระกุมารร้อยเอ็ด

78
4
15
เด็กชายพงศธร ฉ่ำมะณี
พระกุมารร้อยเอ็ด

79
4
17
เด็กชายปิยะพงษ์ วิวัฒนะ
พระกุมารร้อยเอ็ด

80
4
19
เด็กชายเมธาสิทธิ์ รติวันชัย
พระกุมารร้อยเอ็ด

81
4
23
เด็กหญิงดั่งปราณ อุปชิต
พระกุมารร้อยเอ็ด

82
4
26
เด็กชายฐานทัพ สุ่มมาตย์
พระกุมารร้อยเอ็ด

83
4
32
เด็กหญิงมาศชฎาพร แพงวงษ์
วัดธาติ

84
4
33
เด็กหญิงเก็จกัญญา จิตเสน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

85
4
37
เด็กชายภาณุทัตต์ สังรวมใจ
บ้านโพนทราย

86
4
38
เด็กชายไพโรจน์ ศรีหงษ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

87
4
40
เด็กชายโชคชัย ใหญ่ครบุรี
ศรีอรุณวิทย์

88
5
2
เด็กหญิงฟารดา วิเชียรศรี
พระกุมารร้อยเอ็ด

89
5
3
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จินดามล
พระกุมารร้อยเอ็ด

90
5
6
เด็กหญิงธัญพิชชา ปธิเก
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ

91
5
9
เด็กหญิงจักรินทร นาทองคำ
พนาลัยวิทยาเสริม

92
5
11
เด็กชายชวิศ แถสูงเนิน
พระกุมารร้อยเอ็ด

93
5
12
เด็กชายวิศวะ ชาลี
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

94
5
14
เด็กหญิงภาณิศา อังคะคำมูล
พระกุมารร้อยเอ็ด

95
5
15
เด็กหญิงชุติสรา วงศ์เวไนย
พระกุมารร้อยเอ็ด

96
5
20
เด็กชายธนิสร สุ่มมาตย์
อนุบาลร้อยเอ็ด

97
5
21
เด็กหญิงรวิวรรณ สายรัตน์
พนาลัยวิทยาเสริม

98
5
23
เด็กชายสุชา เข็มจริยา
พระกุมารร้อยเอ็ด

99
5
26
เด็กชายกฤตณัฐ สุธาวา
พระกุมารร้อยเอ็ด

100
5
27
เด็กหญิงภัทราลักษณ์ คงสุข
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

101
5
28
เด็กหญิงภทรวรรณ หันชะนา
พระกุมารร้อยเอ็ด

102
5
29
เด็กหญิงธัญลักษณ์ โคตรวงษ์
ไพโรจน์วิชชาลัย

103
5
33
เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทะวงษ์
อนุบาลร้อยเอ็ด

104
5
35
เด็กชายสุกฤษฎิ์ ทาหะพรหม
พระกุมารร้อยเอ็ด

105
5
36
เด็กหญิงธนพร สิงจานุสงค็
พระกุมารร้อยเอ็ด

106
5
37
เด็กหญิงรุ่งระวิน ทรงรัตนขจร
พระกุมารร้อยเอ็ด

107
6
1
เด็กหญิงพัชนิดา คงเพชร
พระกุมารร้อยเอ็ด

108
6
2
เด็กหญิงปิยพร ภาประเวช
พระกุมารร้อยเอ็ด

109
6
4
เด็กหญิงปาริฉัตร เพียรนิยมรัตน์
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

110
6
5
เด็กหญิงเพชรลดา ดอนกลาง
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

111
6
7
เด็กชายดุริยะ มะรังศรี
พระกุมารร้อยเอ็ด

112
6
10
เด็กหญิงปิยธิดา ปุราชะคึง
ชุมชนบ้านเหล่าล้อ

113
6
11
เด็กชายศุภกร พิสิษฐ์รัชชานนท์
พนาลัยวิทยาเสริม

114
6
12
เด็กชายชัพวิชญ์ ปัญโย
พระกุมารศึกษา

115
6
13
เด็กหญิงนัชนันท์ แสนสุโพธิ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

116
6
14
เด็กชายศุภวิชญ์ วิภักดิ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

117
6
17
เด็กหญิงพรสวรรค์ ศรีราตรี
อนุบาลร้อยเอ็ด

118
6
21
เด็กหญิงสราวลี จิตรจักร
พนาลัยวิทยาเสริม

119
6
23
เด็กหญิงนิสราพร ทิพชาติ
พระกุมารร้อยเอ็ด

120
6
26
เด็กชายศุภกร ปาปะเถ
พระกุมารร้อยเอ็ด

121
6
28
เด็กชายปรินทร สุทธิประภา
พระกุมารร้อยเอ็ด

122
6
30
เด็กหญิงวริษฐา ศรีจำนงค์
อนุบาลลพบุรี

123
6
31
เด็กหญิงณัชชา ปุยพลทัน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

124
6
32
เด็กหญิงสุวิมล สุตันทวงษ์
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

125
6
33
เด็กหญิงสุธิดา กุดหอม
ไพโรจน์วิชชาลัย

126
6
40
เด็กชายต้นตระกูล มงคลชู
อนุบาลร้อยเอ็ด

127
7
1
เด็กหญิงปริฉัตร ไชยโสภาพ
เมืองใหม่สุวรรณภูมิ

128
7
2
เด็กชายธนาธิป ไหวดี
พระกุมารร้อยเอ็ด

129
7
6
เด็กหญิงธนัญญา จอมทะรักษ์
อนุบาลร้อยเอ็ด

130
7
9
เด็กหญิงณัฐณิชา มังสระคู
พระกุมารร้อยเอ็ด

131
7
11
เด็กชายศบ ทรัพยสาร
พระกุมารร้อยเอ็ด

132
7
12
เด็กชายณัฎฐ์ เย็นศิริ
พระกุมารร้อยเอ็ด

133
7
13
เด็กหญิงสุภัชญา คำชาย
จตุรพักตรพิมาน

134
7
16
เด็กหญิงสุปริญญา บุญมาก
พระกุมารร้อยเอ็ด

135
7
17
เด็กหญิงอันทิมา ภูศรี
อนุบาลร้อยเอ็ด

136
7
18
เด็กหญิงธัญชนก ข่าขันมะลี
บ้านดงประเสริฐ

137
7
19
เด็กหญิงจิราพร ชมภูวงศ์
บ้านดงประเสริฐ

138
7
20
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิรวิรารักษ์
เทศบาลวัดเวฬุวัน

139
7
24
เด็กหญิงณัฌชา ศิริพานิช
พระกุมารร้อยเอ็ด

140
7
26
เด็กชายคณิติณ ปามุทา
พระกุมารร้อยเอ็ด

141
7
28
เด็กชายศิรกานต์ มายเจริญกุล
พระกุมารร้อยเอ็ด

142
7
29
เด็กหญิงฐิติชญา ภูดินดาน
พระกุมารร้อยเอ็ด

143
7
30
เด็กชายณัฐนันท์ ขำเจริญ
พระกุมารร้อยเอ็ด

144
7
31
เด็กชายภาณุพงษ์ โพโสภา
พระกุมารร้อยเอ็ด

145
7
32
เด็กชายปริญญา นารี
พระกุมารร้อยเอ็ด

146
7
34
เด็กชายเอกชัย วงษ์วานิช
พระกุมารร้อยเอ็ด

147
7
35
เด็กหญิงภัคนิจ สินประสงค์
พระกุมารร้อยเอ็ด

148
7
39
เด็กชายฐาปนพงศ์ สุขประเสริฐ
พระกุมารร้อยเอ็ด

149
7
40
เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญศรี
เมืองหนองพอก

150
8
1
เด็กชายอชิรวิชญ์ พรรณขาม
พระกุมารร้อยเอ็ด

151
8
4
เด็กหญิงชนาภัทร สัตยาวิรุทธ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

152
8
5
เด็กหญิงพรปวีณ์ สุทธิสนธิ์
พระกุมารร้อยเอ็ด

153
8
14
เด็กชายภาณุวิชณ์ นาคสุนทร
พระกุมารร้อยเอ็ด
หมายเหตุ ลำดับที่สำรองทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โควต้าความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ที่
ห้องสอบที่
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียนเดิม


1
6
39
เด็กชายพงศ์ธร แสงศักดิ์
พนาลัยวิทยาเสริม

2
7
21
เด็กชายพชร ทะไกรราช
พนาลัยวิทยาเสริม

3
8
6
เด็กชายสหรัฐ เพียรชนะ
พระกุมารร้อยเอ็ด

4
8
7
เด็กชายสุรวงศ์ ศรีสนาม
พระกุมารร้อยเอ็ด

5
8
8
เด็กชายรุ่งสมทรัพย์ เรืองศรีอรัญ
พระกุมารร้อยเอ็ด

6
8
9
เด็กชายวีระชัย ภาชนะวรรณ
พระกุมารร้อยเอ็ด

7
8
16
เด็กชายจิรายุทธ กลิ่นแก้ว
เมืองเกษตรวิสัย


*** มันจะมีเลขอยู่ 3 ตัวน่ะ ตัวบนสุด คือ ที่ ตัวกลาง คือ ห้อง ตัวล่าง คือ ที่นั่งสอบ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด้านผลการเรียน 85 % ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล

1
เด็กหญิงสุดารัตน์ โททำ

2
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เจริญสุข

3
เด็กหญิงปติญญา มาขุมเหล็ก

4
เด็กหญิงอภิรดี ตันซู้

5
เด็กหญิงอัจฉรา เพชรพิศ

6
เด็กหญิงนลินนิภา สัตยมุข

7
เด็กหญิงเวธนี ปาปะแพ

8
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ศรีชัยมูล

9
เด็กหญิงจิราพร ปัตตะ

10
เด็กหญิงยุพารัตน์ ถนอมเขตต์

11
เด็กหญิงกนกพร สวัสดิ์พาณิชย์

12
เด็กหญิงณัฏฐพร ขานเกตุ

13
เด็กหญิงจารุวรรณ พืชสิงห์

14
เด็กหญิงภคสมพงษ์ คำภาบุตร

15
เด็กหญิงอรณิชา พลเยี่ยม

16
เด็กหญิงนิชนันท์ สระคูพันธ์

17
เด็กชายจิระพงศ์ สายรัตน์

18
เด็กหญิงศุภาวรรณ นามฤทธิ์

19
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ สุระภักดิ์

20
เด็กชายสรวสันต์ ปัดสำราญ

21
เด็กหญิงอรนี พานถม


Quote    Reply   
Remove this ad
Remove this ad

#1 [url]

Mar 15 07 8:46 AM

โห ยาวจัง เอาสั้นๆหน่อยดิ แบบนี้อ่านยากอ่ะ แล้วบอกด้วยว่าประกาศผลสอบ โรงเรียน อะไร

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help